Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rondvaart Middelburg seizoen 2024

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:
– Rondvaart Middelburg de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
– Client: de wederpartij van Rondvaart Middelburg.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rondvaart Middelburg en cliënt waarop Rondvaart Middelburg deze voorwaarden van toepassing verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rondvaart Middelburg en cliënt treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. Rondvaarten

3.1. Reguliere vaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot 20 personen. Daarboven is een groepsvaart voordeliger. Reserveren kan via onze website, telefonisch of mondeling bij onze kiosk. Deelnemen aan een reguliere vaart is ook mogelijk door aanmelding bij de boot zelf.
3.2. Groepsvaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door een groep van maximaal 50 personen per boot die de boot exclusief huurt. Mocht de client niet over willen gaan tot exclusieve huur van de boot, zal Rondvaart Middelburg, zich het recht behouden, andere cliënten toe te voegen aan de boot. Groepsvaarten kunnen uitsluitend vooraf geboekt worden. Indien boeken plaats vindt binnen 4 weken voor de geplande vaart is het verschuldigde bedrag meteen na ontvangst factuur te voldoen. Er kan een optie op een groepsvaart genomen worden tot 4 weken voor de dag waarop de groepsvaart moet plaatsvinden.
3.3. Onze rondvaarten vinden plaats in een open boot. En behouden ons zelf het recht de vaart te annuleren indien de omstandigheden in onze ogen niet verantwoord is.
3.4. Passagiers (inclusief groepen) dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Het vertrekpunt is op het adres; achter de houttuinen 39, 4331 NJ Middelburg).
3.5. Het meenemen van huisdieren (hond) is toegestaan, en dient van tevoren aan gegeven te worden. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden.
3.6. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de rondvaartboot.

4. Boothuur

4.1. De afname voor een groepsrondvaart (artikel 3.2) is 45min.
4.2. Een boot van Rondvaart Middelburg kan uitsluitend gehuurd worden met schipper en gids.
4.3. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.
4.4  In geval een organisatie een boot huurt, dienst bij de reservering de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van tenminste één contactpersoon opgegeven te worden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. In geval van een reservering voor groepsvaarten en kano’s/supplanken is de overeenkomst definitief/bindend als een door Rondvaart Middelburg opgemaakte, schriftelijke bevestiging per mail is toegestuurd.
5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten en verhuur van kano’s/sup’s gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Als er van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt dit ter beoordeling van Rondvaart Middelburg en/of de schipper in functie. Bij een windkracht 7 Beaufort of hoger en bij onweer wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 7 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan Rondvaart Middelburg en/of de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen Rondvaart Middelburg niet kunnen worden toegerekend.
5.3. Passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van Rondvaart Middelburg en haar personeel. Zie verder artikel 16.
5.4. Rondvaart Middelburg en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.
5.5. Client dient alle aanwijzingen van Rondvaart Middelburg of haar personeel stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de aanlegsteiger of het terrein Rondvaart Middelburg kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd indien dit door Rondvaart Middelburg noodzakelijk wordt geacht.
5.6 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

6. Vertragingen en wachttijden

6.1. Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.
6.2. Bij boothuur door een groep wacht de schipper 15 minuten. Indien langer gewacht moet worden is het aan Rondvaart Middelburg te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid boot en het personeel van Rondvaart Middelburg.
a. Extra kosten (langere boothuur, langere beschikbaarheid personeel van Rondvaart Middelburg en eventueel ingehuurd personeel van derden) worden aan cliënt doorberekend. Bij overschrijding van de afvaartijd wordt elke 15 minuten of deel daarvan aan cliënt belast. Het te betalen bedrag wordt bepaald naar ratio van de oorspronkelijk afgesproken huursom.
b. Indien de vertraging/ wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde huursom.

7. Betaling

7.1. Groepsvaarten dienen minimaal 14 dagen voor de geplande datum betaald te zijn. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Indien op het vereiste tijdstip niet betaald is, wordt de vaart uit de voorlopige planning genomen en kan de boot verhuurd worden aan andere groepen. Indien de boot uit de planning wordt gehaald wegens niet tijdige betaling is cliënt 50% van de overeengekomen prijs aan Rondvaart Middelburg verschuldigd.
7.2. Reguliere vaarten kunnen vooruitbetaald worden en contant/ gepind worden in de kiosk.
7.3. Betalingen dienen te geschieden op bankrekening van Rondvaart Middelburg: IBAN NL35 RABO 0335015697 na ontvangst van de factuur.
7.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.
7.5. Indien cliënt niet binnen 14 dagen, na ontvangst van een aanmaning van Rondvaart Middelburg aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Rondvaart Middelburg is verschuldigd worden vermeerderd met de wettelijke rente (ondernemers rente) en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-.
7.6. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.
7.7. U betaald voor het aantal gereserveerde personen, tenzij u dit wijzigt binnen de aangegeven periode tot 7 dagen voor de afvaart, daarna komt het recht van wijzigen te vervallen en zal Rondvaart Middelburg de tickets doorberekenen.

8. Catering

8.1. Indien bij groepsvaarten catering of andere diensten verlangd worden kan Rondvaart Middelburg deze faciliteren. Indien inhuur derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.
8.2. Indien Rondvaart Middelburg de catering verzorgd en deze dienst wordt binnen 7 dagen voor afvaart geannuleerd dan komt de bederfelijke waar volledig voor rekening van cliënt.

9a. Annulering groepsvaarten

9a.1. Annulering door cliënt kan uitsluitend schriftelijk (inclusief e-mail), voorzien van datum,  geschieden.
9a.2. Bij annulering door cliënt is cliënt € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
9a.3. Bij annulering door cliënt langer dan 4 weken voor afvaardatum is cliënt 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
9a.4. Bij annulering door cliënt van 4 tot 2 weken voor afvaardatum is cliënt 50% van het  overeengekomen bedrag verschuldigd.
9a.5. Bij annulering door cliënt binnen 2 weken voor afvaardatum is cliënt het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
9a.6 Bij annulering door Rondvaart Middelburg wegens te verwachten slechte weersomstandigheden zoals genoemd in artikel 5.2 zal geen restitutie van de huursom worden verleend, maar zal er gezamenlijk gekeken worden naar een nieuwe datum.
9a.7 Bij annulering door Rondvaart Middelburg door overige bijzondere omstandigheden zoals een defect aan de boot of onderbezetting van personeel zal er gekeken worden naar een nieuwe datum of restitutie van de huursom worden verleend.

9b. Annulering overige vaarten

9b.1. Voor overige vaarten vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.
9b.2. Cliënt kan tot 7 dagen voor afvaartdatum éénmalig Rondvaart Middelburg eenmalig verzoeken de afvaardatum te wijzigen. Dit geldt voor de boeking als geheel. De gewijzigde                             reservering is vervolgens niet meer aan te passen.
9b.3. Rondvaart Middelburg kan de vaart annuleren wegens te verwachten slechte weersomstandigheden zoals genoemd in artikel 5.2.
9b.4 Rondvaart Middelburg kan de vaart annuleren bij overige bijzondere omstandigheden zoals een defect aan de boot of onderbezetting van personeel.
9b.5 Bij genoemde annulering onder punt 9b.3 en 9b.4 zal een nieuwe afvaardatum worden overeengekomen of indien gewenst restitutie van betaalde tickets plaatsvinden.

10. Aansprakelijkheid Rondvaart Middelburg

10.1. Rondvaart Middelburg is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
10.2. Rondvaart Middelburg is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van Rondvaart Middelburg .
10.3. Rondvaart Middelburg is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de aanlegsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de aanlegsteiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.
10.4 Rondvaart Middelburg. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
10.5. Voor zover Rondvaart Middelburg aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.
10.6. Voor zover Rondvaart Middelburg aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
10.7. Rondvaart Middelburg is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

11. Aansprakelijkheid cliënt

11.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van Rondvaart Middelburg of derden.
11.2. Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan Rondvaart Middelburg of haar personeel berokkent.
11.3. Alle door Rondvaart Middelburg georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.
11.4. Client vrijwaart Rondvaart Middelburg voor schadeclaims door derden.

12. Aansprakelijk algemeen

12.1. Rondvaart Middelburg is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.
12.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 12 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

13. Klachten

13.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart mondeling (telefonisch) of schriftelijk (e-mail) ter attentie van de directie van Rondvaart Middelburg te worden ingediend.
13.2. Klachten die later dan 2 dagen na de rondvaart komen worden niet in behandeling genomen.

14. Privacy

14.1 Rondvaart Middelburg respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt Rondvaart Middelburg zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de Privacyverklaring van Rondvaart Middelburg welke gepubliceerd is op de website van Rondvaart Middelburg.

Boek nu Boek nu